REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
www.gravis.pl

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.) „Gravis” Jarosław Grychowski ul, Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań NIP:7821731464, niniejszym ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Definicje

Użytym w treści regulaminu terminom, nadaje się następujące znaczenie:

 • dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy,
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Strona – Strona Usługodawcy dostępna w sieci Internet pod adresem www.gravis.pl,
 • System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489, z późn. zm.),
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, w sposób nieodpłatny,
 • Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zawierana w momencie faktycznego skorzystania z poszczególnych Usług przez Usługobiorcę,
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony,
 • Usługodawca – Gravis Jarosław Grychowski z siedzibą w Poznaniu 
 • Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1279, z późn. zm.).

  2. Postanowienia ogólne

  • Regulamin ma zastosowanie do Usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
  • Regulamin reguluje prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem Usług, a w szczególności:
   • Rodzaj i zakres Usług świadczonych,
   • Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług,
   • Warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług,
   • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług,
   • Postępowanie reklamacyjne.
  • Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony. W przeciwnym wypadku Usługobiorca powinien natychmiast zaprzestać korzystania ze
  • Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym do sprzedaży produktów oferowanych przez Usługodawcę.
  • Informacje znajdujące się w Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  • Usługobiorca akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwzględnego przestrzegania.

3. Wymaganie techniczne niezbędne do współpracy z Systemem informatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie),
 • Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna na Stronie Usługodawcy. 

4.Usługi świadczone za pośrednictwem Strony

 • Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 • Wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony są bezpłatne.
 • Warunkiem korzystania z Usług oferowanych za pośrednictwem Strony jest ukończenie przez Usługobiorcę 18-go r.ż. (osiągnięcie pełnoletniości).
 • Za pośrednictwem Strony, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy następujące Usługi:
  • informacje o oferowanych przez Usługodawcę produktach,
  • możliwość skierowania dowolnego zapytania do Usługodawcy za pośrednictwem znajdujących się na Stronie formularzy kontaktowych,
  • możliwość skierowania zapytania do specjalistów Usługodawcy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)”.
 • W celu skierowania zapytania poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na Stronie, niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem udzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą formularza kontaktowego oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji z Usługobiorcą w tym przedmiocie. Skierowanie zapytania w tej formie wymaga wyraźnego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych we wskazanym wyżej zakresie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W celu skierowania zapytania do specjalistów Usługodawcy w zakresie prowadzonej działalności leczniczej za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” znajdującej się na Stronie niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: imienia i adresu poczty elektronicznej. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody, celem dzielenia odpowiedzi na treść wiadomości przesłanej za pomocą opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwi Usługodawcy udzielenie odpowiedzi na pytanie Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przez siebie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie złożone w dowolnej formie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ponadto, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to również odrębną zgodę, wyżej wskazane dane osobowe będą przetwarzane także do celów marketingowych i wysyłania informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Usługodawcy stanowi 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych również są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania do Usługodawcy jakiegokolwiek zapytania.
 • Usługobiorca oświadcza, że:
  • jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia Umowy,
  • podane przez niego dane są prawdziwe oraz nie naruszają praw osób trzecich,
  • zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. Prawa i obowiązki stron

 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług dostępnych na Stronie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych i zmian na Stronie.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę przy użyciu Strony treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym jakiekolwiek prawa osób trzecich.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub przerw w ciągłości świadczenia Usług oferowanych na Stronie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy (np. awaria serwera).
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym w szczególności w związku z dostarczeniem przez przez Usługobiorcę treści bezprawnych, jak również danych niepełnych lub nieprawdziwych.

7. Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych Usługobiorcy pozyskanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub skierowania pytania za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” dostępnych na Stronie jest GRAVIS Jarosław Grychowski.
 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane odpowiednio:
  • w celu udzielania odpowiedzi na zapytanie skierowane do GRAVIS Jarosław Grychowski. odpowiednio przy użyciu formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” znajdujących się na Stronie,
  • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli Usługodawca wyraził na to w sposób wyraźny odrębną zgodę.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku skierowania do GRAVIS Jarosław Grychowski. zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem opcji „zadaj teraz swoje pytanie (zapytaj)” oraz w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Usługobiorcy,
 • Odbiorcami podanych przez Usługobiorcę danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym „GRAVIS” Jarosław Grychowski powierzył przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 • Dane osobowe Usługobiorcy będą przechowywane:
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Usługobiorcę udzielonej zgody,
 • Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo cofnięcia każdej ze zgód (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Usługobiorcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Usługobiorca może realizować swoje prawa wskazane w ust. 7.6 powyżej, pisemnie pod adresem: „GRAVIS” Jarosław Grychowski. , ul Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań

8. Warunki zawarcia i rozwiązania Umowy

 • Chwilą zawarcia Umowy polegającej na świadczeniu przez Usługodawcę Usług znajdujących się na Stronie jest chwila faktycznego rozpoczęcia korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Usługodawcy, w tym poszczególnych Usług jakie są na niej oferowane.
 • Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa zostaje rozwiązana przez Usługobiorcę z chwilą faktycznego zaprzestania korzystania z poszczególnych Usług dostępnych na Stronie.
 • Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji naruszania przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu.

9. Postępowanie reklamacyjne

 • Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 • Zgłoszenia reklamacyjne Usługobiorcy mogą być składane za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.
 • Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.
 • W przypadku niemożliwości rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym powyżej, Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.
 • Usługodawca informuje, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Usługobiorca będący konsumentem może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Usługobiorca będący konsumentem może ponadto wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym konsumentem jest platforma internetowego rozstrzygania sporów ODR dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

10. Postanowienia końcowe

  • Regulamin wchodzi w życie w dniu 6 sierpnia 2018 r.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.
  • Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorców o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie.
  • Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich udostępnienia na Stronie.
  • Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy drogą elektroniczną. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.
  • Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, Ustawy oraz innych przepisów prawa.

    

   11. Termin realizacji zamówienia

   1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
   2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
   3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.


   12. Odstąpienie od umowy

   1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
    1. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
    2. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach.
   3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: „GRAVIS” ul. Kraszewskiego 12, 60-518 Poznań niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
   10. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
   11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
   12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
   13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
    Pobierz formularz odstąpienia od umowy
  •